Danışmanlık Hizmetlerimiz


Şirketlerin Reorganizasyonu için “Şirket Anayasası” Hazırlamak

 • Yeniden yapılanma sürecinde olan şirketlerin organizasyon yapısının ihtiyaca uygun biçimde oluşturulması, çalışma usûl ve esaslarının belirlenmesi hususlarında gerekli danışmanlık hizmetini sunmak.

Yurtdışında İnşaat Projeleri Üstlenmek İsteyen veya Üstlenen Müteahhit Firmalarımıza Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

 • Müteahhit firmalarımızın yurtdışında inşaat projeleri üstlenmesini temin etmek amacıyla;  yabancı ülkelerdeki uluslararası rekabete açık ihalelerin duyurularını takip ederek firmalarımızı güncel ihalelerden haberdar etmek, işveren idareler ile gerekli yazışmaları yapmak, yabancı iş ortağı bulmak gibi yurtdışı iş geliştirme faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek,
 • Yurtdışında işveren idareler/özel yatırımcılar veya aracılar ile yapılacak iş müzakerelerinde müteahhit firma temsilcilerine eşlik ederek hukuki danışmanlık  hizmeti sunmak,
 • Yurtdışındaki işveren idarelere sunulacak pre-qualification (ön yeterlilik) formlarının ve eklerinin eksiksiz ve hatasız olarak doldurulmasına yardımcı olmak,
 • Yurtdışında inşaat projesinin üstlenilmesine aracılık eden lokal şahıs veya firmalar ile müteahhit firmalarımız arasında imzalanabilmesi muhtemel olan Memorandum of Understanding, Letter of Intent (Niyet Mektubu), Non-Disclosure & Non-Circumvention & Fee Protection Agreement, Delegation Letter, Temsilcilik Anlaşmasını (Agency Agreement), komisyon, danışmanlık (consultancy), işbirliği (cooperation) anlaşmalarını, diğer protokolleri, iç sözleşmeleri ve Genel Vekaletnameyi (General Power of Attorney) hazırlamak,
 • Yurtdışında şube (temsilcilik) açma ve registrasyon işlemlerini organize ve koordine etmek,
 • Yurtdışında  şirket kurmak ve şirket ana sözleşmesini hazırlamak,
 • Müteahhit firmalarımızın iş ortakları ile yapacakları Joint Venture (JV), Konsorsiyum, Sponsorluk Anlaşması, Groupement (Grupman) Anlaşması  gibi iş ortaklığı sözleşmelerini ve Yap-İşlet (BO), Yap-İşlet-Devret (BOT), Yap-İşlet-Sahiplen (BOO) sözleşmelerini hazırlamak,
 • FIDIC Tip Şartnamelerine/Sözleşmelerine uygun olarak Genel Müteahhitlik Sözleşmesi, Müşavir Mühendislik Sözleşmesi, Taşeronluk Sözleşmesi, Pre-Bid Agreement (İhale Öncesi Anlaşma) ve Tedarik (Supply Contract)  Sözleşmesini hazırlamak,
 • İhtiyaç duymaları halinde proje finansmanı sorununu çözmelerinde müteahhitlerimize yardımcı olmak için uluslararası finans kuruluşlarından ve yabancı yatırım bankerlerinden dış proje kredisi sağlanması, geçici/kesin/avans temninat mektuplarının alınması hususlarında hukuki danışmanlık hizmeti vermek ve gerektiğinde duruma uygun olarak imzalanacak Borç Temin Anlaşmasını (Loan Facility Agreement) hazırlamak,
 • Müteahhit firmalarımızın iç hukuk yolları tüketilmiş veya uzun zamandır yargılaması sürmekte olup yıllardır sonuçlanamayan istihkak alacağı davası dosyaları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılacak bireysel başvurunun formlarının doldurularak dosyasının hazırlanmasında hukuki danışmanlık hizmeti sunmak,
 • İnşaat ve iş ortaklığı sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların; müzakere, bilirkişilik, ön hakemlik, uzlaştırma ve tahkim yöntemleriyle çözümlenmesinde hukuki danışmanlık hizmeti sunmak,
 • Hazırlanmasında hukuki danışmanlık hizmeti sunulan her türden sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi aşamasında da danışmanlık hizmeti vermek,
 • Firmalarımıza yurtdışından gönderilen İngilizce, Fransızca, Rusça, Ukraynaca, Arapça dillerinde yazılmış sözleşme tasarılarının, idari ve teknik şartnamelerin, ihale dosyalarının Türkçeye çevirilerini yapmak,
 • Yukarıda bahsedilen bütün anlaşmaları, sözleşmeleri ve diğer yazışmaları  talebe göre Türkçe veya İngilizce, Fransızca, Rusça, Ukraynaca, Arapça dillerinde hazırlamak.

Kamu İhale Hukuku Alanında Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

 • Sonuçlanan kamu ihalelerine karşı ihaleyi düzenleyen ilgili idareye yapılacak şikayet başvuru dosyalarının hazırlanması ve takibi,
 • Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvuru dosyalarının hazırlanması ve takibi,
 • Kamu İhale Kurumunun nihai kararlarına karşı idari yargı mercilerinde açılacak idari davaların dosyaları için taraf bilirkişisi sıfatıyla hukuki mütalaa hazırlanması,
 • Kamu İhale Kurumunun nihai kararlarına karşı açılan davalara ilişkin idare mahkemesi kararlarına karşı Danıştaya yapılacak temyiz başvurularının  dosyaları için taraf bilirkişisi sıfatıyla hukuki mütalaa hazırlanması.

Dış Ticaret Alanında Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

 • İhracatçı firmaların ürünlerinin yurtdışında tanıtımının yapılması ve iş bağlantılarının sağlanması için amaca uygun web sitesi oluşturulması, sektörel fuarlara katılımların sağlanması, firmanın ilgili uluslararası mesleki örgütlere üye yapılması, sektörel elektronik ticaret bilgi ağlarına kayıt ettirilmesi, küresel ticaret rehberlerine üye yapılması, KOBİ web siteleri dahil e-ticaret sitelerine üyeliğinin sağlanması ve yabancı ülkelerdeki potansiyel ithalatçılar ile gerekli yazışmaların yapılması gibi firmanın ihracat potansiyelini artırmaya yönelik danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
 • Firmaların talebi üzerine Uluslararası Satış Sözleşmesi, Aracı İhracat Sözleşmesi, İhracat İşbirliği Sözleşmesi, Tek Satıcılık Sözleşmesi, Distribütörlük Sözleşmesi, Acentelik Sözleşmesi, Bayilik Sözleşmesi, Devir/Temlik Sözleşmeleri, Eşya Taşıma/Navlun Sözleşmeleri ve diğer dış ticaret sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Pazar Araştırması Desteği, Ar-Ge Yardımı, Eğitim Yardımı, İstihdam Yardımı, Turquality (Yurtdışında Marka Tanıtımı) Desteği, Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlara Katılımın Desteklenmesi, Belgelendirme (Çevre Koruma Maliyetlerinin Desteklenmesi) Yardımı, Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi, Yurtdışında Ofis/Mağaza/Depo/Showroom Açma Desteği, Patent/Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım Harcamalarının Desteklenmesi, KDV İstisnası gibi İhracat Teşviklerinden yararlanmak için yapılacak başvuruların dosyalarının hazırlanması ve takibi,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi almak için gereken dosyanın hazırlanması, takibi ve kapatılması,
 • Hariçte İşleme İzin Belgesi almak için gereken dosyanın hazırlanması, takibi ve kapatılması,
 • İhracata Hazırlık Kredisi, Dış Ticaret Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi Kredileri, Sevk Öncesi Reeskont Kredisi, Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskontosu, Proje Bazında Krediler, Yurtdışı Mağazalar Kredisi, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Programı gibi EXİMBANK Kredilerinden yararlanmak için yapılacak başvuru dosyalarının hazırlanması ve takibi,
 • Dış ticaretin finansmanı için gereken fonların temininde yararlanılabilecek Factoring / Forfaiting / Leasing (Finansal Kiralama) Sözleşmelerinin hazırlanmasında hukuki danışmanlık hizmeti sunulması,
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Mevzuat çerçevesinde ithalatçı firmalarımıza karşı açılabilecek damping soruşturmalarında (şikayetçi üretici veya şikayet edilen ithalatçı) taraflar adına gerekli dosyaların hazırlanması ve takibi,
 • Gümrük işlemlerindeki usulsüzlükler nedeniyle Gümrük İdarelerinin uyguladığı idari müeyyidelere karşı sunulacak itiraz dosyalarının hazırlanması ve yargıya intikal eden dosyalar hakkında taraf bilirkişisi sıfatıyla hukuki mütalaa sunulması,
 • Serbest bölgelerde iş yeri açmak isteyen firmalarımız için Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formunun doldurulması ve takibi,
 • Dış ticaret ve iş ortaklığı sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların; müzakere, bilirkişilik, ön hakemlik, uzlaştırma ve tahkim yöntemleriyle çözümlenmesinde hukuki danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Hazırlanmasında hukuki danışmanlık hizmeti sunulan her türden sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi aşamasında da danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Firmalarımıza yurtdışından gönderilen İngilizce, Fransızca, Rusça, Ukraynaca, Arapça dillerinde yazılmış sipariş mektuplarının, sözleşme tasarılarının, idari ve teknik şartnamelerin, ihale dosyalarının Türkçeye çevirilerinin yapılması,
 • Yukarıda bahsedilen bütün anlaşmaların, sözleşmelerin ve diğer yazışmaların  talebe göre Türkçe veya İngilizce, Fransızca, Rusça, Ukraynaca, Arapça dillerinde hazırlanması.

Yabancı Sermaye ve Yatırım Mevzuatı Alanında Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

 • Yabancı firmaların Türkiye’de temsilcilik (şube) açma ve şirket kurma işlemleri için gerekli izinlerin alınması ve diğer işlemler için gerekli dosyaların hazırlanması ve takibi,
 • Yatırım Teşviki Belgesi almak için gerekli dosyanın hazırlanması ve takibi,
 • Turizm Teşviklerinden yararlanmak amacıyla Turizm Teşvik Belgesi almak için gerekli dosyanın hazırlanması ve takibi.